AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI CE), informem als usuaris de les dades de l’empresa propietària d’aquesta web:

Nom: Merlos Infor, S.L.

Domicili Social: C/ Dr. Robert, 13 08915 Badalona (Barcelona)

CIF / NIF: B60796992

Telèfon: 93 460 89 00

E-mail: info@merlos.net

Nom de domini: merlos.net

Objecte

“Merlos Infor, S.L.” responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualssevol altra disposició legal que fos aplicable.

“Merlos Infor, S.L.” es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web.

Protecció de dades

“Merlos Infor, S.L.” es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. De conformitat amb aquesta Llei, informem que la utilització de la nostra pàgina web requereix que se’ns facilitin certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l’enviament d’emails, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers de “Merlos Infor, S.L.”, titular i responsable d’aquests, i que es detallen a continuació. L’enviament d’aquestes dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament d’aquests, si bé aquest consentiment és de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

“Merlos Infor, S.L.” posa a la disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l’entitat informant els usuaris respecte als següents aspectes:

 • Dades del Responsable del tractament.
 • Dades tractades.
 • Fitxer en el qual s’emmagatzemen.
 • Finalitat del tractament.
 • Obligatorietat o no de facilitar-los, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los.
 • Sobre els drets que assisteixen a tot usuari i el procediment per a exercitar-los.

Propietat intel·lectual, normativa i fòrum

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de “Merlos Infor, S.L.”  o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit d’aquest.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a “Merlos Infor, S.L.”  i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, “Merlos Infor, S.L.” compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests. “Merlos Infor, S.L.”  reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

L’usuari pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials. “Merlos Infor, S.L.”  vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.

Política de privacitat

“Merlos Infor, S.L.”  informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, “Merlos Infor, S.L.”  garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Mesures de seguretat

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, recollida en el Reial decret 1720/2007, s’informa els usuaris que, en “Merlos Infor, S.L.”, s’han adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que es disposa en la citada normativa. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de “Merlos Infor, S.L.”  o dels Encarregats del Tractament aquí establerts. S’han adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.

Veracitat de les dades

El Client o usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant, a “Merlos Infor, S.L.”, qualsevol modificació d’aquests. L’usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat d’aquests. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari informe a “Merlos Infor, S.L.”  sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquests. En cas contrari, no podem respondre de la veracitat d’aquests.

Obtenció i tractament de les dades

“Merlos Infor, S.L.”  té l’haver d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, “Merlos Infor, S.L.”  serà considerada com a responsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn “Merlos Infor, S.L.”  informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla l’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollits a través del lloc web de “Merlos Infor, S.L.”, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporats en els fitxers declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per “Merlos Infor, S.L.”.

“Merlos Infor, S.L.”  posa a la disposició dels usuaris una sèrie de mecanismes telemàtics per a la recollida i tractament de les seves dades personals, amb les finalitats previstes anteriorment. En concret: Les dades personals proporcionades de manera telemàtica, bé sigui a través d’email, o dels formularis de contacte d’aquesta web que pogués haver-hi en aquesta web, seran incorporats al Fitxer d’USUARIS WEB, per a la gestió comercial i administrativa dels clients i usuaris de l’empresa. Aquestes dades seran tractades a través de servidors gestionats per Volcano Comunicació Grup, S.L., B17755059, C/ del Carme 79-85, Entl. 1a. 17004 – Girona, que tindrà la consideració d’Encarregat del Tractament (article 3.g de la LOPD). Els servidors es troben en territori espanyol, i l’empresa que els gestiona compleix amb les mesures de seguretat exigides per la LOPD per al tractament de dades personals.

Tal i estableix la LSSICE, “Merlos Infor, S.L.” es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals. A aquest efecte, no serà considerada com a comunicació comercial la informació enviada als clients per al manteniment de la relació contractual existent.

En qualsevol cas, s’obtindran únicament les dades precises per a poder realitzar el servei contractat, o per a poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’usuari.

A vegades, les dades personals es proporcionaran a través d’enllaços a llocs web de tercers. En aquest cas,  en cap moment el personal de “Merlos Infor, S.L.”  tindrà accés a les dades personals que el Client faciliti a dites terceres.

El servidor on està allotjada aquesta web utilitza cookies, que quedaran emmagatzemades en l’ordinador del visitant. Les cookies són petits arxius que contenen certa informació sobre la visita a la web, com el dia i l’hora en la qual comença la visita, en la qual s’abandona, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Si l’usuari ho desitja, pot configurar el seu navegador per a avisar sobre si rebrà una cookie, o per a evitar rebre-les, fet que no impedirà que es pugui accedir a la web. L’obtenció de dades personals a través de navegació web (cookies) s’explica en el nostre apartat “Política de Cookies” (enllaç).

Exercici de drets

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Mentre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de “Merlos Infor, S.L.”, aquests podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que es preveu en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a un correu a CORREU, o bé mitjançant comunicació escrita a la següent adreça: DIRECCIÓ, o la direcció que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.

Comunicació de informació a tercers

“Merlos Infor, S.L.” no cedirà ni comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament, i sempre d’acord amb les condicions generals aprovades per l’usuari amb anterioritat a la contractació d’aquest. Així, en contractar els nostres serveis, l’usuari accepta que algun dels mateixos puguin ser, totalment o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d’Encarregats del Tractament (article 3.g de la LOPD), amb els quals s’ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes en les seves respectives pàgines web. També accepta que alguna de les dades personals recaptades siguin facilitats a aquests Encarregats del Tractament, quan sigui necessari per a l’efectiva realització del servei contractat. L’usuari podrà negar-se a la cessió de les teves dades als Encarregats del Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.

Validesa

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha estat redactada per HIH Design, assessors en adaptació LOPD, a dia 23 d’Octubre de 2015, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions sobre aquest tema a cada moment.

Condicions d’Ús de la web

En aquesta web es detallen els serveis oferts per “*Merlos *Infor, S.L.”. El seu ús implica l’acceptació de les següents condicions, declinant realitzar qualsevol reclamació sobre aquestes:

 1. El servidor on està allotjada aquesta web utilitza cookies, que quedaran emmagatzemades en l’ordinador del visitant. Les cookies són petits arxius que contenen certa informació sobre la visita a la web, com el dia i l’hora en la qual comença la visita, en la qual s’abandona, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Si l’usuari ho desitja, pot configurar el seu navegador per a avisar sobre si rebrà una cookie, o per a evitar rebre-les, fet que no impedirà que es pugui accedir a la web. Té més informació sobre les cookies en l’apartat de Política de Cookies.
 2. “Merlos Infor, S.L.” podrà modificar el contingut de la web en qualsevol moment i sense previ avís.
 3. “Merlos Infor, S.L.” pot posar a la disposició de l’usuari enllaços o altres elements que permeten l’accés cap a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i serveis d’aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap mena de responsabilitat sobre aquestes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seva veracitat o licitud, ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se. En tot cas, “Merlos Infor, S.L.” manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
 4. d) Els preus indicats en la web, d’haver-los, seran vàlids excepte error tipogràfic, i susceptibles de canvis sense previ avís.
 5. e) No és necessari registrar-se en la web, ni facilitar cap mena de dada personal, per a navegar per aquesta.
 6. “Merlos Infor, S.L.” no pot garantir el funcionament ininterromput o totalment lliure d’errors d’aquesta web. Per tant, no ens fem responsables de cap mal causat per l’ús d’aquest lloc.
 7. “Merlos Infor, S.L.” ofereix els seus serveis i productes de manera indefinida, podent, no obstant això, suspendre la prestació d’aquests, unilateralment i sense previ avís.
 8. “Merlos Infor, S.L.” no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis o a tercers, produïts per un mal ús d’aquesta web per part del client.
 9. L’usuari es compromet a no utilitzar aquesta web ni els serveis oferts en ella per a la realització d’activitats contràries a la llei, a l’ordre públic o a aquestes condicions.
 10. “Merlos Infor, S.L.” no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per tercers generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
 11. “Merlos Infor, S.L.” no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat´s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, “Merlos Infor, S.L.” es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.
 12. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, “Merlos Infor, S.L.” no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts i enllaços inclosos aquesta web.